Servitutter

30.10.2022

Kort fortalt er en servitutt en begrenset rett over en annens eiendom til en konkret bruk eller råderett. Det kan også innebære en særrett til å forby eller begrense en type virksomhet, bruk eller tilstand på en eiendom.

Positive servitutter

Et eksempel på det første er der du som eier av en eiendom har en veirett over naboens tomt. For å kunne kjøre frem til huset ditt eller din hytte fra hovedveien, så må du kanskje kjøre gjennom naboens gårdstun. Da foreligger det gjerne en avtale om veirett.


Et annet eksempel er at hytta du nylig kjøpte på fjellet har både fiske- og jaktrettigheter i et bestemt område.


Enda et eksempel kan være at eiendommen din har rett til å legge eller ha vannledninger over naboens tomt.

Negative servitutter

Negative servitutter innebærer at det ligger begrensninger i mulighetene du har til å utnytte eller bruke den aktuelle eiendommen.


Et eksempel på en negativ servitutt kan være at det på eiendommen din gjelder et byggeforbud, eller at det ikke er anledning til å drive bestemte virksomheter på eiendommen.


Reelle og personlige servitutter

Et annet skille går mellom servitutter som følger eiendommen eller person. Følger serviutten eiendommen, så gjelder den uavhengig av hvem som formelt står som eier. Dersom en hytte blir solgt, så medfølger også retten til å kjøre over nabotomten og frem til hytta. Dersom servitutten er personlig, så følger rettigheten personen, organisasjonen eller foretaket. For eksempel har du som ny eier av en hytte ikke nødvendigvis rett til å fiske i et vann selv om forrige eier hadde det.


Fra tid til annen dukker det opp uenigheter eller tvister knyttet til servitutter. Uenigheter knytter seg typisk til hvorvidt det foreligger en servitutt overhode. Det kan også oppstå tvister knyttet til omfanget og innholdet av en servitutt. Servitutter er ofte etablert gjennom avtale, enten muntlig eller skriftlig, og en må da søke å avklare innholdet av denne. Ofte er det også mange år siden servitutten ble etablert, og samfunnet har utviklet seg. Også det kan by på utfordringer da rettigheten tidligere ble utnyttet i beskjeden grad, mens det i dag kan være en utnyttelse i et større omfang og intensitet enn tidligere.

Ønsker du å vite mer om servitutter eller ønsker bistand til et konkret spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt.